งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรหึง ต้นที่ 3

3. เพชรหึง   Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายขมิ้นอ้อย  ต้นเขียวใบเขียว  หลังใบเป็นขนคาย  เนื้อในหัวสีขาว  มีรสฉุนร้อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  กินแก้ลมอันบังเกิดให้จุกเสียดแน่น  ทำให้หายได้  เพราะไปทำหน้าที่ขับผายลมออกมา

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ  ว่านการบูรเลือด

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  6-7

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  12-13

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  23-25

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  289

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :