งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรไพรวัลย์

เพชรไพรวัลย์   Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  เหมือนว่านเพชรใหญ่  แต่ริมขอบใบมีขลิบสีขาว  ดอกเหมือนดอกผกากรอง  มีสีขาว  หอมเหมือนดอกกระถิน

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีคุณในทางอยู่ยงคงกระพัน  โดยนำหัวติดตัวไป  ถ้ากินอยู่คงชั่วเบาเท่านั้น

หมายเหตุ  ว่านนี้บางตำรา  เขียนว่า  ว่านเพชรไพรวัน     ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณปิยะ  รุ่งรืองเสาวภาคย์  จังหวัดกรุงเทพมหาคร

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  23-24,  หน้า  11   เรียก  ว่านเพชรไพรวัน

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :