งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเมฆพัทร์

4. เมฆพัทร์  Colocasia  affinis  jenningsii.

ลักษณะ  รูปร่างเหมือนต้นบอน  ใบเขียว  หน้าใบเป็นปานดำป้ายตอนกลางๆ ใบ  ก้านเขียว  ก้านอ่อนสีดำแกมเขียว  ก้านแก่เขียว  ดอกและหัวดังบอน

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้เหมือนว่านสบู่เลือดบอน

หมายเหตุ  ว่านปัจจุบัน  เล่นกันเป็น  ว่านมเหศวร

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :