งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีขอด

เศรษฐีขอด   Ophiopogon  jaburan  [Kunth]  Lodd.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบหญ้าหรือใบกุยช่าย  ปลายใบม้วนเป็นวงกลมเป็นลอนๆ  กอหนึ่งมีหลายใบ  เป็นกลุ่มใหญ่ๆ  หัวดังหัวหอมขนาดเล็กสีขาว

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล ใช้ในทางโชคลาภมหานิยม  และเป็นว่านเสี่ยงทาย  จากการเจริญเติบโตของว่าน  เวลาว่านมีดอกจะเกิดลาภแก่ผู้ปลูกอยู่เสมอ

หมายเหตุ  ว่านนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  22

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  33

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  7

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  347

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  62

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :