งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีชะม่อม

เศรษฐีชะม่อม   Chlorophytum  elatum  R.Br.var.  vittatum

ลักษณะ  ต้น และ ใบ  เหมือนว่านเศรษฐีเรือนนอก และเรือนใน แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย  ใบเหมือนใบพายแคบๆ  ครีบใบและตัวใบมีสีเขียวทั้งใบเลย

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล และทางคงกระพัน  ใช้ทางคงกระพันหอกดาบและเขี้ยวงาต่างๆ  เป็นว่านเสน่ห์เมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้มีลักษณะเหมือน  ว่านเศรษฐีด่าง  เพียงแต่ใบมีสีเขียวล้วนเท่านั้น

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  87   เรียก  ว่านเศรษฐีชะม่วม(ชะม่อม)

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  23

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  33-34

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  348

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :