งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีด่าง

เศรษฐีด่าง   Chlorophytum  elatum  R.Br.var.  vittatum

ลักษณะ  ต้น และ ใบ  หมือนว่านเศรษฐีเรือนนอก และเรือนใน แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ใบเหมือนใบพายแคบๆ  มีเส้นใบเป็นลายขาวเขียวสลับกันไป

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล และทางคงกระพัน  ปลูกไว้กับบ้านเป็นเมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรีชั่วเบา  คงทนต่อหอกดาบสารพัด  และเขี้ยวงาอีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่   ว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนใน

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  87

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  22

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  34

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  349

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  72   เรียก   ว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนใน

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1012-1013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :