งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีนางกวัก

เศรษฐีนางกวัก   Crinum  morei  album.

ลักษณะ หัวดุจดังหอมหัวใหญ่ ใบคล้ายใบว่านเฒ่าหนังแห้งแต่ก้านยาวใหญ่กว่าว่านเฒ่าหนังแห้ง  เป็นว่านที่มีใบใหญ่กว่าว่านเศรษฐีทุกชนิด

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้าขาย  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  มีความเจริญรุ่งเรือง  ทำมาหากินคล่อง

หมายเหตุ  ว่านนี้ปัจจุบันเรียกว่า  ว่านหอกนารายณ์   ว่านหอกโมกขศักดิ์   ว่านมหาเศรษฐี

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  23  เรียก  ว่านมหาเศรษฐี

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  8

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  353

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  74-75   เรียก  ว่านหอกโมกขศักดิ์

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1006   เรียก  ว่านมหาเศรษฐี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :