งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีเรือนกลาง

เศรษฐีเรือนกลาง   Chlorophytum  comosum  [Thunb.]  Jacques

ลักษณะ  ใบเหมือนใบพายขนาดเล็ก  ห้อยเป็นกระจุกออกมาจากหัวชึ่งคล้ายหัวหอม  แทงหน่อออกตามข้างๆ หัวคล้ายไหลบอน  ใบมีสีเขียวตลอดไม่มีสีอื่นปนเลย  ดอกเป็นสีขาว

สรรพคุณ  ทางเสี่ยงทางโชคลาภ เป็นว่านเสี่ยงทายชะตาของเจ้าของ  ถ้าว่านเจริญงอกงามดี  แสดงว่าบ้านนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ    ว่านเศรษฐีเรือนเขียว    ว่านเศรษฐีธรรมดา  ว่านเศรษฐีมงคล

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  3   เรียก  ว่านเศรษฐีธรรมดา

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  32   เรียก  ว่านเศรษฐีธรรมดา 

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  355-356

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  73  เรียก  ว่านเศรษฐีธรรมดา  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :