งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีเรือนใน

เศรษฐีเรือนใน   Chlorophytum  comosum  [Thunb.]  Jacques

ลักษณะ  ใบเหมือนใบพายขนาดเล็ก  ห้อยเป็นกระจุกออกมาจากหัวชึ่งคล้ายหัวหอม  แทงหน่อออกตามข้างๆ หัวคล้ายไหลบอน  กลางใบมีสีขาว  ขอบนอกทั้งสองข้างเป็นทางสีเขียว  ดอกเป็นสีขาว

สรรพคุณ  ทางเสี่ยงทายโชคลาภ  ว่านนี้เป็นว่านเสี่ยงทายชะตาของเจ้าของ  ถ้าว่านเจริญงอกงามดี  แสดงว่าบ้านนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  44

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  3-4

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  87

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  38-39

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  22

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  33

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  8

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  358

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  62

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :