งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเหล็กไหล

เหล็กไหล   Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  ใบก้านและหัวเหมือนว่านเพชรน้อย แต่สีไม่แดง  มีหัวและลำต้นไม่ใหญ่  หัวกลมสีขาว

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินอยู่ยงคงกระพันวิเศษนัก  ป้องกันศาสตราวุธ  มีฤทธานุภาพเหมือนเหล็กไหล  ตามชื่อของว่าน  ก่อนกินเสกด้วย  “นะโมพุทธายะฯ” 3 คาบ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  97

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  44

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  336

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  90

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :