งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเอ็นเหลือง

เอ็นเหลือง   Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  เหมือนขมิ้นอ้อย  เนื้อในหัวสีเหลืองอ่อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้หัวต้มกินเป็นยาแก้เส้นเอ็นไม่ปกติ  หรือพิการ  แก้อัมพฤกษ์  อัมพาต  มือตาย  เท้าตาย  แก้โรคเหน็บชา  แก้โรคเบาหวาน  แก้โรคกษัย  ไตพิการ  แก้เลือดลมไม่เดิน  เป็นยาร้อน  คนเป็นไข้  หญิงมีครรภ์ห้ามกิน  หรือใช้หัวดองสุรากินก็ได้

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  32

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  67

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  140

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  109

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  444

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  49

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  102

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1036

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :