งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแมงป่อง

แมงป่อง  Eleutherine  americana  [Aubl.]  Merr.

ลักษณะ  หัวเหมือนแมงป่อง  ต้นคล้ายกระชาย  ใบเล็กสีเหลือง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยทุกชนิด  เอาหัวว่านฝนกับน้ำมะนาวทาบาดแผล  ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย  พิษนั้นจะจางหายเป็นปกติ

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านหอมแดง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  107

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  328

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1006-1007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :