งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแร้งคอคำ

แร้งคอคำ  Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  หัวเหมือนหอมหัวใหญ่  ต้นและใบคล้ายพลับพลึง  แต่เล็กกว่า  ตรงคอใบและก้านสีแดง   เมื่อดึงกาบออกจะมีใยบัว  แต่ถ้าไม่มีใย  ไม่ใช่ว่านแร้งคอคำ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยารักษาโรค  เอาหัวว่านดองกับสุราหรือน้ำร้อน  กินเป็นยาชักมดลูกให้เข้าอู่  แก้เมื่อยตามร่างกาย  แก้ริดสีดวงทวาร  ใช้หัวรมไฟที่ทวาร

ทางคงกระพันชาตรี  เสกหัวว่านด้วยคาถานี้  “นะมะพะทะ  นะโมพุทธายะฯ”  3-7 คาบ

หมายเหตุ   ว่านนี้เรียกหลายชื่อ  คือ    ว่านแร้งคอคำตัวผู้   ว่านพระยาแร้ง   ว่านพระยาแร้งคอคำ  ว่านกระทู้   ว่านกระทู้เจ็ดแบก  ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านแสงทอง    ว่านสบู่ทอง   ว่านแสงเงิน  (ว่านแสงเงินแสงทอง)

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  30-31,  หน้า  46  เรียก  ว่านกระทู้ (ซ้ำ)    

ชัยมงคล  อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 35, หน้า 39-40 เรียก ว่านกระทู้ (ซ้ำ) 

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า 80  เรียก  ว่านพระยาแร้งคอคำ,

หน้า  126  เรียก ว่านกระทู้ (ซ้ำ) 

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า 18  เรียก ว่านพระยาแร้งคอคำ, หน้า  42-43 (ซ้ำ)

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  38

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  66  เรียก  ว่านกระทู้,

หน้า 263   เรียก  ว่านพระยาแร้งคอคำ    

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  12   เรียก  ว่านพระยาแร้ง,   หน้า  34-35   (ซ้ำ)

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  60

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  937-938   เรียก  ว่านกระทู้,

หน้า  985  เรียก ว่านพระยาแร้งคอคำ,  หน้า  1009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :