งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสงฟ้า

แสงฟ้า   Leea  sp.

ลักษณะ  ลำต้นอวบใหญ่คล้ายต้นกล้วย  ขนาดหน่อกล้วย  ใบเล็กแหลมคล้ายใบชบาหรือใบเทียน  แต่มีกิ่งแยกออก  มีใบกิ่งละ 2-3 ใบ  หัวเป็นเหง้าคล้ายเหง้ากล้วย แต่เล็กขนาดพอๆ กับต้น เมื่อเอามือแกะหัว  จะมียางสีแดงดังเลือดสดๆ  ค่อนข้างเหนียว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพรเล่นแร่แปรธาตุ  เป็นว่านกายสิทธิ์  ใช้ยางกวนกับปรอท  ทำให้ปรอทตาย  หรือปรอทแข็งตัว  เป็นเครื่องรางของวิเศษประเภทกายสิทธิ์ใช้ได้สารพัดนึก

หมายเหตุ  ว่านนี้บางทีเรียกว่า  ว่านแสง   ว่านแสงต้น  ว่านชนิดนี้เป็นบุกป่า (บุกอีรอก-ภาคเหนือ)  ที่หน้าใบสีเขียวเป็นเงาเล่นแสงวาววับ

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  7  เรียก  ว่านแสง

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  21-22  เรียก  ว่านแสง

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  88  เรียก  ว่านแสง

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  38-39,

หน้า  124  เรียก  ว่านแสงต้น   (ซ้ำ)

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  73

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  22

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  406

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1016,

หน้า  1018  เรียก  ว่านแสงต้น   (ซ้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :