งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสงอาทิตย์ ต้นที่ 2

2. แสงอาทิตย์   Heliconia  metallica  Planch.  &  Lind.  Ex  Hook.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบกล้วยเล็กๆ  หน้าใบรี  สีเขียวหมอกๆ  กลางใบเป็นสีนวลขาวตลอดใบ  ใต้ใบเป็นสีแดงม่วง  เมื่อใบยังอ่อน  สีจะจัด  แต่เมื่อใบแก่สีจะจางลง  ต้น หัว (บางตำราว่าหัวคล้ายหัวข่า)   และดอกคล้ายพุทธรักษา  ใบเมื่อถูกแสงอาทิตย์จะห่อ

สรรพคุณ  เป็นว่านสำเร็จมีอิทธิฤทธิ์มาก  ท่านตีราคาไว้แสนตำลึงทอง  ถ้าได้กินสามารถหายตัวได้  และเดินบนอากาศได้  ทาตาแล้วเห็นตลอดทั่วนาคพิภพ  นรก  และสวรรค์

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  14-15

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  411-413

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  39

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1017-1018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :