งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสงเงิน

แสงเงิน   Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวหอม  แต่หัวใหญ่  ใบสีเขียว  ก้านสีแดงเรื่อๆ  ต้นแตกขึ้นเป็นกอ  แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ  เนื้อในหัวของว่านเป็นสีขาว     มีกลิ่นหอมเล็กน้อย

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้ในบ้าน  หรือนำติดตัวไว้  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม

หมายเหตุ   ว่านนี้  บางทีเรียก  ว่านแสงเงินแสงทอง  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ  ว่านแร้งคอคำ  ว่านสบู่ทอง 

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  21-22  เรียก  ว่านแสงเงินแสงทอง

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  39

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  21

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  407

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1015-1016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :