งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสนพันล้อม

แสนพันล้อม   Polianthes  tuberose  Linn.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  เหมือนซ่อนกลิ่น  ต่างกันแต่ดอกและเกษรสีเหลือง  มีกลิ่นหอม

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านป้องกันอันตรายทั้งปวง  เป็นศิริมงคล  ป้องกันเสนียดจัญไรทุกประการ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  เป็นว่านเสี่ยงทายชะตาของเจ้าของ

หมายเหตุ  ว่านนี้  ผู้เขียน  คิดว่าน่าจะเป็น  ต้นซ่อนกลิ่น  ที่มีดอกซ้อน  ภาพที่สองนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณอารีย์  กาละ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  121-122  เรียก  ว่านแสนนางล้อม

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  55

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  415

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :