งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านโลหิณี

โลหิณี   Mucuna  collettii  Lace.

ลักษณะ  ต้นคล้ายต้นทองหลาง   ออกดอกมีผลเป็นฝักมะขาม  ยาดำสนิท  มีรากเหมือนรากถั่ว

สรรพคุณ  เป็นว่านกายสิทธิ์  ใช้ตำให้ละเอียดผสมกับสุรา   หรือหั่นเป็นแว่นๆ ดองสุรา   กินเป็นยาอายุวัฒนะ  และคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ     ว่านนี้    บางทีก็เขียนว่า  ว่านโรหิณี      ตามความเห็นของผู้เขียน  ว่านชนิดนี้ก็คือ  ต้นกวาวเครือดำ  นั่นเอง

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  9  เรียก  ว่านโรหิณี

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  26   เรียก  ว่านโรหิณี

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  39   เรียก  ว่านโรหิณี

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  86

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  32   เรียก  ว่านโรหิณี

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  136

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  67   เรียก  ว่านโรหิณี

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  341  เรียก  ว่านโรหิณี

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  49   เรียก  ว่านโรหิณี

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1009

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :