งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไชยมงคล

ว่านไชยมงคล Crinum asiaticum L. var. anomalum Baker

ลักษณะ หัวเหมือนกันหัวหอมสีขาว ใบเหมือนใบพลับพลึงแต่ยาวกว่า ใบจะม้วนกอดบิดเกลียวกันเข้าหาลำต้น ดอกเหมือนพลับพลึงสีขาว
สรรพคุณ ทางคุ้มครอง และทางเมตตา ว่านนี้มีคุณคุ้มกันภยันอันตรายต่างๆ และเป็นของที่เกิดเป็นศิริมงคลให้กับผู้ปลูกด้วย ถ้าเราจะมีโชคลาภใบจะม้วนกอดกันเป็นเกลียว ถ้าไม่มีโชคลาภใบจะเหยียดยาวธรรมดา
หมายเหตุ ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ว่านเศรษฐีสอด ว่านสอด
พบในตำราของ
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 90-91
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 20
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 62 เรียก ว่านเศรษฐีสอด
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :