งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน เสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์ ต้นที่ 1

เสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์  มี 2 แบบ

1. เสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์   Homalomena  lindenii  [Rodigas]  Lindl.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  ก้าน  คล้ายว่านเสน่ห์จันทน์ขาว  แต่มีสีเขียว  โคนใบผายออก  ดูคล้ายใบโพธิ์  มีครีบขาวที่กาบใบ  มีกลิ่นหอมเหมือนว่านเสน่ห์จันทรน์ขาว

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้าขายเป็นศิริมงคล  มีโชคลาภ  เป็นเมตตามหานิยมวิเศษนัก

หมายเหตุ  ว่านต้นนี้เป็นต้นที่กลายพันธุ์มาจากว่านเสน่ห์จันทน์ขาว  บางตำราจึงจัดให้เป็นว่านเสน่ห์จันทน์ขาว   จุดสังเกตดูที่ครีบขาวที่โคนกาบใบ  บางตำราก็จัดเป็น เสน่ห์จันทน์เขียว

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  17-19  เรียก  ว่านเสน่ห์จันมหาโพธิ์

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  36   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  2-3

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  33  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์เขียว

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  3   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1014  เรียก ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :