งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

หอมแดง

หอมแดง   Eleutherine  americana  [Aubl.]  Merr.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบมะพร้าวตอนแรกออก  ต้นเหมือนมะพร้าวเล็กๆ  หัวเหมือนหัวหอมมีเปลือกหุ้มสีแดง  เนื้อในขาวรสขื่นๆ  หัวมียางสีแดง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เอาหัวตำให้ละเอียดกินกับสุราใช้ทางอยู่คงกระพัน

ทางสมุนไพร  เอาหัวต้มผสมกับเกลืออม แก้ลักกะปิดลักกะเปิด    เอาหัวตำผสมกับกำมะถันทา  แก้ขี้กลากเกลื้อน  เอาหัวผสมกับเปราะหอมพอกกระหม่อมเด็ก  แก้หวัดคัดจมูก  หายใจไม่สะดวก

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านหมาก  ว่านไก่แดง     ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านแมงป่อง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  89

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  113

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  60

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  425

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  72

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  63

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :