งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ไพลป่า

ไพลป่า   Zingiber   sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  เหมือนไพลธรรมดา  แต่ต้นเล็กกว่า  เนื้อในสีเหลือง   กลิ่นรสแรงกว่าไพลเหลืองมาก

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เหมือนไพลเหลืองทุกประการ  แต่สรรพคุณจะแรงกว่ามาก

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :