งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคืบ

ว่านคืบ Typhonium sp.

ลักษณะ ต้นเขียวก้านใบก็เขียวตรงปลายใบมีเมล็ด ใบแบนกลมรียาวขนาดโคนถึงปลายราว 4 นิ้ว มีสีเขียวปลายใบงอลงนิดๆ พอแก่เข้า ปลายใบจะยิ่งลดต่ำลงหาดินเรื่อยๆ เมื่อปลายใบตกถึงดินจะแตกต้นใหม่ ระยะที่แตกต้นใหม่นี้ ประมาณเกือบหนึ่งคืบพอดี เมื่อถึงฤดูแล้งว่านแก่เต็มที่ใบจะแห้งเหลือแต่หัว หัวมีลักษณะกลมเล็กเท่าเม็ดพุทรา
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใบเอามาโขลกกับเกลือพอเค็มคั้นเอาน้ำมารับประทาน เอากากมาอม แก้โรคคอตีบ คนจีนเรียก ไซง้อ
ทางคงกระพัน ใช้เมล็ดห่อผ้าติดตัวไว้มีคุณในทางอยู่ยงคงกระพัน โดยตีไม่แตก ฟันไม่เข้า หัวว่านชนิดนี้ถ้าเอาติดตัวลงน้ำด้วย ทั้งๆ ในที่นั้นมีปลิงชุกชุม ปลิงจะเกาะไม่ติดตัวผู้มีว่านนี้อยู่เลย
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านพระยาปลิง ว่านพืชมงคล ว่านเพชรปลายใบ
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 44-45
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 78-79
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 20
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 100
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 46-47
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 34
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 117
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 65-66 เรียก ว่านพืชมงคล
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 110 เรียก ว่านพืชมงคล
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 956

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :