งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านจักรพรรดิ์ Curcuma petiolata Roxb.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนขมิ้น มีครีบใบขาว ดอกเหลืองขาว หัวเหมือนขมิ้นเป็นสีเหลืองอ่อน
สรรพคุณ ทางคงกระพัน และทางมหานิยม ใช้กินทำให้คงกระพันชาตรี นำหัวติดตัวไปด้วยเป็นเสน่ห์มหานิยมและคงกระพันชาตรี เอาหัวมาเสกด้วย “นะโมพุทธายะฯ”
หมายเหตุ ว่านนี้บางทีก็เรียกว่า ว่านมหาจักรพรรดิ์ ว่านเศวตฉัตร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 117 เรียก ว่านเศวตฉัตร, หน้า 119
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 16 เรียก ว่านมหาจักรพรรดิ์, หน้า 61 เรียก ว่านเศวตฉัตร (ซ้ำ)
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 124,
หน้า 403 เรียก ว่านเศวตฉัตร (ซ้ำ)
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 70
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 25 เรียก ว่านมหาจักรพรรดิ์
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 960,
หน้า 1013 เรียก ว่านเศวตฉัตร (ซ้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :