งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

บัวสันโดษ

บัวสันโดษ  Nervilia  aragoana  Gaudich.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนต้นบัวบก  แต่ใหญ่กว่าและก้านแข็งกว่าใบบัวบก  หัวกลม

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจ  บำรุงกำลังและแก้ปวดเมื่อย

หมายเหตุ  ว่านนี้บางทีก็เรียกว่า  ว่านวัวสันโดษ   ว่านสันโดษ

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  60   เรียก   ว่านบัวสันโดษ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  109-110   เรียก  ว่านสันโดษ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  54   เรียก   ว่านบัวสันโดษ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  380   เรียก  ว่านสันโดษ

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1019   เรียก  ว่านสันโดษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :