งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนางคุ้ม

นางคุ้ม   Proiphys  amboinensis  [L.]  Herb.

ลักษณะ  หัวคล้ายหอมหัวใหญ่  ใบโตเหมือนใบอุตพิด  ใบกลมใหญ่หนาคล้ายใบฟักทอง  มีสีเขียวโศก  มีดอกชูก้าน  ดอกสีขาว  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ก้านเขียวแก่  กอหนึ่งๆ มีหลายใบ

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ปลูกไว้กับบ้านป้องกันภัย และอันตรายต่างๆ  เหมือนมีเกราะเพชรป้องกันภัยถึง 7 ชั้น

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน  ว่านแม่เฒ่าเฝ้าเรือน

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  45

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  61

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   80

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  39

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  56-57

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  44-45

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  20

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  184-185

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  55-56

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  54

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  975

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :