งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านม้าสีหมอก

ม้าสีหมอก  Crinum  moorei  Hook.f.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายพลับพลึง  แต่ใบไม่แหลม  ดอกมีสีขาว  และมีกลิ่นหอมเล็กน้อย

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  หรือนำติดตัวเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  ปลูกไว้ในร้านค้าขายดีนัก

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  ปัจจุบันเรียกว่า  ว่านมหาบัว

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  48-49

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  51

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  323

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :