งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสดุ้ง

สดุ้ง   Mimosa  pudica  Linnaeus.

ลักษณะ  ก้านสีเหลืองแก่ค่อนข้างแดง  ใบเขียว  ดอกแดง  เมื่อต้นงอกขึ้น  เจริญงอกงามขึ้นขวางพระอาทิตย์  เงานั้นจะเลื่อนติดกันไป

สรรพคุณ  ทางศิริมงคล และทางคุ้มครอง ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  ป้องกันภัยพิบัติอันตรายต่างๆ  ถ้าจะขุดหัวว่าน  ท่านให้พลีเอาและอธิษฐานตามใจชอบ  เอาหัวมาแกะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร  มือขวาลง  “ติ”  มือซ้ายลง  ”นะ”  ริมปากขวาลง  “ทะ”  ริมปากซ้ายลง  “ริ”  หน้าผากลง  “สิ”  หน้าอกลง  “ระ”  ท้องลง  “อุ”  เท้าขวาลง  “ยะ”  เท้าซ้ายลง  “กะ”

เมื่อลงอักขระครบถ้วนแล้ว  เอาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนี้  ตั้นบนพานยืนหันหน้าออก  จัดเครื่องสักการะบูชาให้ครบถ้วน  ปลุกเสกด้วยคาถานี้  “อะตะชิวะ  มะมะจะ  นิทิพิโน  ปะรายันติฯ”  ปลุกเสก 108 คาบ  จะไปในที่ใด  ให้นำติดตัวไปด้วย  คุ้มครองป้องกันอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ  แคล้วคลาด  บูชาไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง

หมายเหตุ  บางตำราเขียนว่า  ว่านสะดุ้ง   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็น  ต้นไวยราบ  หรือ ไมยราบ  เนื่องจากเป็นพืชที่ไว้ต่อการสัมผัส  เมื่อไปสัมผัสโดนเข้า  จะหุบใบทันที  คล้ายอาการสะดุ้ง

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  4-5

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  23-24

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  89

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  29-30

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  363

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  27-28

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1029

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :