งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่เลือดตัวเมีย

2. สบู่เลือดตัวเมีย  Stephania  venosa  [Blume.]

ลักษณะ  ต้นขึ้นเป็นเถาว์  ใบคล้ายใบตำลึงแต่สั้นกว่า  หลังใบไม่มีเลือดสีแดง  เมื่อเด็ดก้านขาดจะมียางสีส้มอ่อนๆ  หัวกลมเหมือนหัวบัวบก

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้หัวกิน  หรือดองกับสุรา  เป็นยาบำรุงกำลัง  บำรุงโลหิต

ทางคงกระพัน  กินหัวทำให้อยู่คงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้บางต้นก็มียางใสๆ  เรียกว่า  บรเพ็ดพุงช้าง  หัวสันโดษ  ว่านกระท่อมเลือด

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  43  เรียก  ว่านกระท่อมเลือด อย่างขาว

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  89   เรียก  ว่านสลักไก่ 

ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่านและพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 40-41 เรียกว่านกระท่อมเลือด อีกชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  109   เรียก  ว่านบรเพ็ดพุงช้าง,

 หน้า  125  เรียก  เรียก  ว่านกระท่อมเลือด  ยางขาว

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  9-10  เรียก  ว่านสบู่เลือด  ชนิดเถา,

หน้า  103-104  เรียก  ว่านกะท่อมเลือด  ชนิดขาว

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  26   เรียก  ว่านสบู่เลือดตัวเมีย

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  64-65

เรียก ว่านกระท่อมเลือด  ชนิดขาว,  หน้า  200-201  เรียก ว่านบรเพ็ดพุงช้าง,

หน้า 377  เรียก  ว่านสบู่เลือด  ชนิดตัวเมีย

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  25  เรียก  ว่านสบู่เลือด  ชนิดขาว

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  939

เรียก   ว่านกระท่อมเลือด  ชนิดยางแดง,  หน้า   978   เรียก  ว่านบรเพ็ดพุงช้าง,

หน้า  1023   เรียก  ว่านสบู่เลือดเถาว์ตัวเมีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :