งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสรรพการ

สรรพการ   Boesenbergia  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวขมิ้น  ก้านและใบเหมือนกระชาย  แต่ใบจะออกขาว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยาประจำบ้าน  ใช้หัวกินเกี่ยวกับธาตุพิการต่างๆ  เช่น  ปวดท้อง  ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  เรอเหม็นเปรี้ยว

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านสรรพกร  ผู้เขียนคิดว่าว่านชนิดนี้น่าจะเป็น  กระชายป่าดอกสีขาว  ใบจะเป็นสีเขียวอ่อน  มีคราบนวลที่หน้าใบ  กระโปกสั้นกว่ากระชายเหลืองมาก   มีดอกสีขาว  เนื้อในหัวสีเหลืองออกขาว

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  62

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  113-114   เรียก  ว่านสรรพกร

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  49-50

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  365

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :