งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านอาหนัง

อาหนัง  Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้น  หัว  ใบ  ดังขมิ้นอ้อย  ใบและต้นเขียว  เนื้อในขาวฉุนร้อน

สรรพคุณ  มีอานุภาพคงกระพันชาตรี   ชั่วเบา   ใช้ติดตัวไปได้

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านสามพันตึง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  32 

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  11

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  97-98

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :