งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรหน้าทั่ง

เพชรหน้าทั่ง   Gagnepainia  thoreliana  K.Schum.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายขมิ้น  แต่ใบเล็กกว่าขมิ้นมาก  ใบบางเป็นร่อง  หัวท้ายตัด

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้เป็นว่านในทางคงกระพันชาตรี    โดยเอาหัวว่านมากิน      ก่อนกินเสกด้วย  “นะโมพุทธายะฯ”  3  จบก่อน

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ   ถ้าหัวเล็ก  เรียก ว่านเพชรหน้าท้อง  ว่านเพชรหน้าห้อง   ถ้าหัวใหญ่  เรียก ว่านค้อนหน้าทั่ง   

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  110-111   เรียก   ว่านค้อนหน้าทั่ง   

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  24   เรียก  ว่านเพชรหน้าท้อง, 

หน้า  46  เรียก  ว่านค้อนหน้าทั่ง  (ซ้ำ)

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  110   เรียก  ว่านค้อนหน้าทั่ง   

          หน้า  278   เรียก  ว่านเพชรหน้าท้อง  (ซ้ำ)

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  44

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  956   เรียก  ว่านค้อนหน้าทั่ง    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :