งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรใหญ่

เพชรใหญ่   Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นข่า  ใบก็เหมือนข่า  มีสีเขียวล้วน  เนื้อในสีเหลือง  มีหัวเหมือนหญ้าชันกาด

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้ทางอยู่ยงคงหระพันได้เพียงชั่วเบาก็หมดฤทธิ์

หมายเหตุ  ว่านนี้เป็นคนละต้นกับ  ว่านแด็กแด้  ต่างกันที่สีของหัว  ซึ่ง ว่านแด็กแด้  เนื้อหัวสีม่วง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  4

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   85

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  13  เรียก  ว่านเพชรน้อยใบเขียว

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  43-44   เรียก  ว่านเพชรน้อยตัวเมีย

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  27-28

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  23

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  273

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  6

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 997-998 เรียก ว่านเพชรน้อยตัวเมีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :