งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสน่ห์จันทน์เขียว

เสน่ห์จันทน์เขียว  Homalomena  sp.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ก้าน  ใบ  เหมือนว่านเสน่ห์จันทน์ขาว  แต่ใบป้อมกว่า  และมีสีเขียวทั้งหมด  มีกลิ่นหอมอ่อนกว่าว่านเสน่ห์จันทน์ขาว

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้ในบ้านเป็นเสน่ห์มหานิยมค้าขายดี

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  8

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  88

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  21

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  20-21  เรียก  ว่านเสน่ห์จันเขียว

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  34-35  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์เขียว

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  4-5

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  396

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  9  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์เขียว

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1015   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์เขียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :