งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสนนางล้อม

แสนนางล้อม   Zephyranthes  rosea  Lindl.

ลักษณะ  ใบและหัวคล้ายกระเทียมโทน   แต่ใบสั้นกว่า  หัวล้อมเป็นกลุ่ม  มีช่อดอกทอดก้านยาว  ดอกเล็กคล้ายๆ หญ้าหนวดแมว  เป็นสีชมพู

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ปลูกไว้ในบ้านป้องกันอัคคีภัย

ทางสมุนไพร  แก้พิษว่านยาและภยันอันตรายต่างๆ  ใช้หัวฝนกับสุราทาบริเวณที่ถูกแมงป่องหรือตะขาบต่อย  จะหายจากพิษปวดได้ทันที

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  35

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  121  เรียก  ว่านแสนพันล้อม

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  105-106

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  414

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  29-30

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  66   เรียก  ว่านแสนพันล้อม

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :