งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านกวักทางลาย

ว่านกวักทางลาย Aglaonema connutatum var. elegans (Engler) Nicolson

ลักษณะ ต้น ใบ คล้ายกับว่านขันหมาก สีเขียวจัด ใบมีลายสีอ่อนๆ คาดขวางเป็นเปลาะๆ ดอกเป็นปลีๆ คล้ายดอกบอน คนจีนนิยมปลูกมาก
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้เป็นศิริมงคล ทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ผู้ปลูก
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ยังแยกไปอีก 3 ต้น โดยแบ่งตามความกว้างของลายบนใบ คือ
ว่านกวักทางลาย (ลายเล็ก) – พันธุ์แท้ ว่านเขียวพันปี (ลายกลาง)- พันธุ์ผสม และ ว่านเขียวหมื่นปี (ลายใหญ่) – พันธุ์ผสม
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 71
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :