งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตอด

ว่านตอด Dendrocnide sp.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนกับใบหนาด ขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง
สรรพคุณ ใช้ป้องกันเรือนสวนไร่นาได้ เราปลูกล้อมเป็นรั้วไว้ ว่านนี้เป็นว่านที่มีพิษร้าย ทำให้คนและสัตว์ถึงตายได้ ถ้าคนหรือสัตว์ไปถูกว่านตอดนี้ตามผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า ในชั้นแรกจะเกิดอาการผื่นคัน ครั้นต่อมาจะกลายเป็นแผลกินลึกลงไปจนถึงกระดูก ถ้ารักษาไม่ถูกวิธี ก็จะลุกลามไปใหญ่โต
วิธีแก้ด้วยยาก็จะหาย คือ เมื่อถูกว่านตอดครั้งแรก ให้เอายาฉุนแช่น้ำ คั้นเอาน้ำยาออกมาใส่ตรงที่เกิดผื่นคัน หรือใช้ว่านชนิดที่แก้พิษว่านต่างๆ เช่น ว่านขอทอง จ่าว่าน พระยาว่าน ผสมกับน้ำใส่ก็จะหายได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 98
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 114
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 56-57
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 151
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 66
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :