งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตาลปัตรฤาษี ( ปรงป่า )

ว่านตาลปัตรฤาษี Cycas siamensis Mig.

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายปรงใหญ่ ออกใบระหว่างกาบ มีลูกที่โคนต้น ทุกลูกมีกาบหุ้ม กาบนั้นคล้ายกับตาลปัตร
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยาแก้พิษขึ้นตามผิวหนัง เกลื่อนฝีเมื่อแรกเป็น แก้แผลพุพองตามผิวหนัง เอาเม็ดและกาบเผาไฟให้ไหม้เป็นถ่าน ผสมกับน้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันงา ทาผิวหนังที่เกิดเป็นพิษต่างๆ
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ มะพร้าวเต่า ปรงป่า
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 113 เรียก ว่านตาละปัตร์ฤาษี
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 154-155
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 969 เรียก ว่านตาละปัดฤาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :