งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านท้าวชมพูหนังแห้ง

ว่านท้าวชมพูหนังแห้ง Cayratia sp.

ลักษณะ ต้น ใบ ขึ้นเป็นเถาว์วัลย์ เถาว์และใบสีแดง คล้ายเถาว์คันแดง แต่สีเข้มกว่ามาก ขึ้นเกาะกับต้นไม้อื่นๆ เหมือนว่านพระฉิม หัวเหมือนมันนก
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้กินหรือนำติดตัว มีอานุภาพทางคงกระพันชาตรี ใช้ได้ทั้งหัว ต้น ใบ มีอานุภาพเหมือนกัน บดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง ทำเป็นนวด นำติดตัวไปด้วยคงกระพันชาตรี
หมายเหตุ ว่านนี้บางคนเรียกว่า เถาวัลย์แดง มีทั้งชนิดมีขน และไม่มีขน
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 83
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 112
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 61
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 167
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :