งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพุทธกวัก

ว่านพุทธกวัก Curcuma sp.

ลักษณะ ต้น ใบ เหมือนขมิ้นสีเขียวแต่เล็กกว่า กระดูกใบเป็นสีน้ำตาล หัวแยกออกเป็นหน่อขึ้นที่กาบของต้น เมื่อหน่อยาวพ้นกาบแล้วจะกลับงอลงดินไปอีก แล้วก็งอกพ้นดินใหม่และแตกออกจากต้นเดิมเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป เนื้อในหัวสีเหลืองอ่อน
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านทำให้เกิดศิริมงคล มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง เกิดโชคลาภนานาประการ เป็นเสน่ห์มหานิยม ถ้าปลูกไว้ที่ร้านค้าขาย ทำให้ซื้อง่ายขายคล่องเป็นมหานิยมค้าขายดี จุดธูปบูชาประกอบด้วยดอกไม้ 7 สี เสกน้ำรดด้วย “นะโมพุทธายะฯ”
เมื่อหัวว่านแก่เต็มที่แล้วขุดขึ้น นำมาแกะเป็นรูปนางกวักประกอบพิธีด้วยเครื่องบูชา ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน เอารูปนางกวักที่แกะด้วยหัวว่านนี้ใส่ลงในพานแช่ด้วยน้ำมันจันทน์เพียงครึ่งตัว ถึงยามดึกสงัดแล้วให้เสกบริกรรมด้วย “อิติปิโส ถึง ภะคะวาติฯ” จนปรากฏว่านางกวักลอยขึ้นพ้นน้ำมันจันทน์ หรือน้ำมันจันทน์ที่แช่เคลื่อนตัวหมุนไปรอบๆ พาน นับว่าเป็นการประสิทธิสัมฤทธิ์ผล เอานางกวักนำติดตัวไปด้วย เป็นเสน่ห์มหานิยมวิเศษนัก และยังมีอานุภาพอยู่ยงคงกระพันชาตรี จังงังล่องหนหายตัวอีกด้วย จะปรารถนาสิ่งใดจะสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหวังทุกประการ น้ำมันจันทน์หรือน้ำมันหอมที่แช่นางกวักนี้ จะไป ณ ที่ใดให้เจิมหน้าสีปาก นึกสิ่งใดจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ
หมายเหตุ ว่านต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณปิยะ รุ่งรืองเสาวภาคย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 123 เรียก ว่านกวัก
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 124
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 46
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 290
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 17
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 948 เรียก ว่านกวักอีกชนิดหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :