งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์

ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ Zingiber sp.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนข่า หัวเหมือนกับหญ้าชันนะกาด มีดอกสวยงามน่าดูยิ่งนัก
สรรพคุณ ทางคงกระพัน หัวว่านเมื่อกินเข้าไปแล้วจะเกิดพละกำลังยิ่งนัก ทั้งมีการอยู่ยงคงกระพันชาตรี แม้ถูกศาสตราวุธใดๆ ก็สามารถป้องกัน มิให้เป็นแผลมีโลหิตออกมาได้เลย ก่อนกินเสกหัวว่านด้วย “นะโมพุทธายะฯ” ตามกำลังวันที่จะกิน
หมายเหตุ ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ว่านเกราะเพชรพระยา ว่านพลายดำน้อย
พบในตำราของ
ชิตร์ วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า 11
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 4
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 47
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 77
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 13
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 45-46
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 65
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 25, 58 (ซ้ำ)
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 83-84
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 5
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 946

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :