งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเฒ่าหนังแห้ง

ว่านเฒ่าหนังแห้ง Kaempferia angustifolia Roscoe.

ลักษณะ ใบเหมือนใบพลับพลึง แต่เล็กและอ่อนนิ่มกว่า ต้นเตี้ยแบอยู่กับดิน กลิ่นคล้ายเปราะหอม หัวกลม เนื้อสีขาว
สรรพคุณ ทางคงกระพันชาตรี ใช้กิน หรือ เอาหัวหรือใบ ก็ทำให้คงกระพันชาตรีได้
ทางสมุนไพร ใช้กินเป็นยาแก้มดลูกอักเสบ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 53
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 35
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 142
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 68
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 108
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 964

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :